Czym jest Akcja Katolicka

Akcja Katolicka to stowarzyszenie katolików świeckich o charakterze religijno - społecznym, powołane do pogłębiania formacji chrześcijańskiej swoich członków oraz do realizowania, we współpracy z hierarchią kościelną, szeroko rozumianej misji apostolskiej Kościoła wyrażającej się konkretnymi działaniami na rzecz dobra wspólnego.

Akcja Katolicka została powołana do życia przez papieża Piusa XI w roku 1928, w oparciu o założenia zawarte w encyklice Ubi arcano z 1922. Różnorodne działania stowarzyszenia mają zmierzać do budowania państwa sprawiedliwości społecznej w oparciu o naukę Kościoła.

Na przełomie lat 20. i 30. XX w. zaczęły powstawać pierwsze struktury Akcji Katolickiej w Polsce. Stowarzyszenie szybko stało się znaczącym ruchem, o dużym zasięgu i sile oddziaływania, skupiającym przedstawicieli wszystkich grup społecznych. Niestety, niedługo potem działalność żywiołowo rozwijającej się polskiej Akcji Katolickiej (w 1939 roku liczyła około 750 000 członków!) została przerwana przez wojnę, a po jej zakończeniu zakazana przez komunistyczne władze. Odrodziła się w naszym kraju dopiero w latach 90. XX w., w odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II skierowane do biskupów polskich podczas wizyty ad limina w roku 1993. W 1996 Episkopat Polski zatwierdził statut Akcji Katolickiej. W archidiecezji krakowskiej Akcja została erygowana w roku 1997 dekretem kardynała Franciszka Macharskiego.

Świętem patronalnym Akcji Katolickiej jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.