Kierunki działania Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej na 2015r.

KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ
w Archidiecezji Krakowskiej
NA ROK 2015

Temat roku : „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

Liturgia i modlitwa

1. Rekolekcje, dni skupienia: DIAK, POAK – REJONOWE przynajmniej raz w roku.
2. Systematyczna praca nad sobą, modlitwa, kontemplacja, adoracja Najświętszego Sakramentu, a także lektura ubogacająca duchowo i systematyczne przystępowanie do sakramentu pojednania.
3. Systematyczny rachunek sumienia, który pomoże ocenić przestrzeganie Bożych przykazań w codziennych obowiązkach, w pracy, w podejmowaniu życiowych decyzji.
4. Oprawa liturgiczna przynajmniej jednej Mszy Świętej niedzielnej, przynajmniej raz
w miesiącu.
5. Objęcie stałą modlitwą wszystkich kapłanów, w szczególności Asystentów Kościelnych Akcji Katolickiej.
6. Udział w krajowej pielgrzymce na Jasną Górę przedstawicieli wszystkich Parafialnych Oddziałów AK, a także motywowanie i wspieranie finansowe członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, umożliwiające im udział w naszej pielgrzymce.
7. Udział członków i sympatyków Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej w organizowanym przez KIAK i DIAK w Krakowie, II-im Ogólnopolskim Kongresie Akcji Katolickiej – wytrwała modlitwa w intencji Kongresu.
8. Organizowanie spotkań modlitewnych oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.

9. Czynny udział w obchodach Dnia Papieskiego.

10. Czynny udział w obchodach święta patronalnego.

Problematyka społeczna

1. Organizowanie spotkań formacyjnych, które ukierunkują członków Akcji Katolickiej na praktyczne działania służące drugiemu człowiekowi.
2. Rozpoznawanie problemów we własnym środowisku, wymagających mobilizacji sił społeczności lokalnej i podejmowanie zadań zmierzających do ich rozwiązywania.
3. Koordynacja przez DIAK charytatywnych działań podejmowanych przez Parafialne Oddziały AK.
4. Kształtowanie wrażliwości społecznej na potrzeby ludzi wymagających naszej bezpośredniej pomocy.
5. Czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i oświatowym swojego środowiska.
6. Wspieranie polityków wywodzących się ze środowisk katolickich, w szczególności członków AK oraz stawianie im wymagań, aby w swych działaniach służyli Bogu i Ojczyźnie.
7. Podejmowanie działań zmierzających do utrwalania i pogłębiania wiedzy na temat prawa moralnego głoszonego przez Kościół.
8. Wychowanie do dojrzałej miłości w komunii z Bogiem.
9. Popieranie programów społecznych zmierzających do zachowania porządku społecznego opartego na zasadzie sprawiedliwości i miłości.
10. Przełamywanie apatii i poczucia niemożności w życiu społecznym – być nie zwietrzałą solą ziemi.
11. Świadczyć słowem i czynem o silnej wierze w Syna Bożego Jezusa Chrystusa.

Zagadnienia organizacyjne

1. Bardziej dynamiczny rozwój struktur Akcji Katolickiej poprzez powoływanie kolejnych Parafialnych Oddziałów oraz pobudzanie do aktywności już istniejących.
2. Utrzymywanie stałego kontaktu Diecezjalnego Instytutu z Parafialnymi Oddziałami. Wizytowanie POAK przez członków Zarządu DIAK, udzielanie wyjaśnień i wszelkiej pomocy koniecznej do sprawnego funkcjonowania stowarzyszenia.
3. Utrzymywanie stałego kontaktu z Instytutem Krajowym, zgłaszanie propozycji uwag i pytań, dotyczących funkcjonowania stowarzyszenia, a także przekazywanie informacji o wszelkich trudnościach z jakimi boryka się Diecezjalny Instytut,
4. Czynne lub modlitewne zaangażowanie w organizację Kongresu Akcji Katolickiej w Polsce, w Krakowie w 2015 r.
5. Zaangażowanie w organizację Dnia Papieskiego.
6. Podejmowanie działań zmierzających do integracji parafian, aby parafia była rzeczywiście wspólnotą wspólnot.
7. Podejmowanie działań wychowawczych wśród młodzieży, ukazujących wartość życia wspólnotowego w Akcji Katolickiej oraz Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.
8. Propagowanie idei AK w środkach masowego przekazu.
9. Zwiększenie dyscypliny finansowej w zakresie ściągalności składek członkowskich.
10. Terminowe przekazywanie rocznych sprawozdań do DIAK.

Formacja

Zgodnie z powyższymi zaleceniami i zaleceniami Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, który załączamy.

Przyjęte uchwałą Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej dn. 06.12.2014 r.