KIERUNKI DZIAŁANIA AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ na rok 2018

Jesteśmy cząstką Kościoła Krakowskiego – czynnie uczestniczymy w realizacji zadań duszpasterskich w ścisłej współpracy i wg wskazówek naszego Pasterza – Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Hasło programu duszpasterskiego roku 2017/18 :

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

„ Chcielibyśmy, by wierni, świadomi swojego powołania i posłania, stawali się narzędziem przemiany świata”– powiedział metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. 

Co jest zatem zadaniem na ten rok?

Otóż ma to być odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Innymi słowy chodzi o to, aby skutki bierzmowania były urzeczywistniane w życiu. W tym kontekście chodzi o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące aspekty:

1. odnowienie w sobie synostwa Bożego,

2. odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej,

3. osobisty wybór Chrystusa,

4. odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.

Zasadniczym zadaniem będzie odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Nasza uwaga będzie skierowana również na skutki bierzmowania, z uwzględnieniem ich zastosowania w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości chrześcijańskiej, jak również na potrzebę budowania i wspierania środowiska wzrostu wiary w rodzinie i parafii.

Formacja
Zgodnie z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce na rok 2017/18 oraz zaleceniami Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

Stała lektura Pisma Świętego z właściwą interpretacją i komentarzem oraz pogłębianie wiedzy na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Korzystać będziemy z materiałów formacyjnych opracowanych pod redakcją ks. prof. Tadeusza Borutki, z programu diecezjalnego, a w sposób szczególny z nauczania naszego patrona Św. Jana Pawła II.

1. Systematyczna praca nad sobą, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym w sakramencie Bierzmowania modlitwa, kontemplacja, adoracja Najświętszego Sakramentu, prośba o dary Ducha Świętego, konieczne tu i teraz….modlitwa za parafię,
Wracać w ćwiczeniach duchowych i rozważaniach do dnia bierzmowania
Systematyczny rachunek sumienia, który pomoże ocenić przestrzeganie Bożych przykazań w codziennych obowiązkach, w pracy, w podejmowaniu życiowych decyzji.
2. Rekolekcje, dni skupienia: DIAK, POAK – REJONOWE przynajmniej raz w roku.
3. Oprawa liturgiczna przynajmniej jednej Mszy Świętej niedzielnej, przynajmniej raz
w miesiącu.
4. Udział w krajowej pielgrzymce na Jasną Górę przedstawicieli wszystkich Parafialnych Oddziałów AK
5. Troska o rozwój „Róż Różańcowych”. Maryja wzorem w codziennych wyborach
6. Pielęgnowanie modlitwy różańcowej i do Ducha Świętego
7. Organizowanie spotkań modlitewnych oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.
8. Modlitwa za Ojczyznę

Problematyka społeczna w aspekcie programu duszpasterskiego

Chrześcijański kształt patriotyzmu

1. Świadczyć słowem i czynem o prawdziwym życiu wg darów Ducha Świętego: ożywienie naszych postaw patriotycznych i poczucia odpowiedzialności i świadomości narodowej.
Organizowanie spotkań formacyjnych, które ukierunkują członków Akcji Katolickiej na praktyczne działania służące drugiemu człowiekowi i Ojczyźnie.
2. Podejmowanie działań zmierzających do utrwalania i pogłębiania wiedzy o tematyce religijnej i patriotycznej np. organizowanie odczytów, spotkań z kompetentnymi osobami, organizowanie wieczornic, wieczorów poezji, pieśni patriotycznej itp.,
3. Popieranie programów społecznych zmierzających do zachowania porządku społecznego opartego na zasadzie sprawiedliwości i miłości.
Św. Jan Paweł wskazywał, że demokracja wymaga dojrzałości, ludzi myślących i ludzi sumienia. Chrześcijanin jako obywatel jest odpowiedzialny za kształt społeczeństwa, w którym żyje. Dlatego wobec wyborów powinien postępować zgodnie z nauką społeczną Kościoła, która przypomina, że polityka ma być roztropną troską o dobro wspólne. Dlatego z odwagą i odpowiedzialnością należy wyruszyć po mandat pracy w samorządach, czy też roztropnie wspierać i właściwie wybierać. Brak udziału w wyborach jest poważnym zaniedbaniem, rezygnacją z prawa i godności osoby ludzkiej, niosącą negatywne konsekwencje dla całej społeczności / Kierunki pracy AK w Polsce/.
4. Rozpoznawanie problemów we własnym środowisku, wymagających mobilizacji sił społeczności lokalnej i podejmowanie zadań zmierzających do ich rozwiązywania.
5. W porozumieniu z ks. Proboszczem współpraca członków AK w parafialnych Radach Duszpasterskich i Zespołach Charytatywnych.
6. Kształtowanie wrażliwości społecznej na potrzeby ludzi wymagających naszej bezpośredniej pomocy, organizowanie grup wsparcia dla rodzin z problemami, współpraca z MOPS.

Zagadnienia organizacyjne

Peregrynacja Relikwii św. Jana Pawła II– terminy w POAK.

W porozumieniu i uzgodnieniach z ks. Proboszczem przygotować peregrynację w parafii. Osobą odpowiedzialną jest prezes POAK i członek Zarządu DIAK.

1. Wspólna troska o rozwój struktur Akcji Katolickiej poprzez powoływanie kolejnych Parafialnych Oddziałów oraz pobudzanie do aktywności już istniejących.
2. Utrzymywanie stałego kontaktu Diecezjalnego Instytutu z Parafialnymi Oddziałami. Odwiedzanie POAK przez członków Zarządu DIAK, udzielanie wszelkiej pomocy koniecznej do sprawnego funkcjonowania Stowarzyszenia.
3. Utrzymywanie stałego kontaktu z Instytutem Krajowym, zgłaszanie propozycji i uwag dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia, a także przekazywanie informacji o trudnościach z jakimi mierzy się Diecezjalny Instytut. Wszelkie informacje bieżące na stronach KIAK I DIAK.
4. Świadectwa POAK z działań w swoim środowisku /dzielenie się …./
5. Zaangażowanie w organizację Dnia Papieskiego i innych spotkań i akcji organizowanych w ramach działalności DIAK oraz w parafii.
6. Podejmowanie działań zmierzających do dobrze rozumianej integracji parafian, aby parafia była rzeczywiście wspólnotą wspólnot.
7. Podejmowanie działań wychowawczych wśród młodzieży, ukazujących wartość życia wspólnotowego w Akcji Katolickiej oraz Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.
8. Propagowanie idei AK w środkach masowego przekazu.

„ Napełnieni Duchem Świętym i otwarci na Jego dary, kontynuujmy naszą troskę o żywy Kościół lokalny. Pomnażajmy owocność Akcji Katolickiej poprzez wykorzystanie nadanej nam osobowości prawnej.
Urzędy i instytucje oferują wiele możliwości. Zaniedbaniem katolików świeckich jest dziś oddanie tego pola i środków innym.
Przyjdź Duchu Święty i odnów w nas wszystkich sakrament umocnienia chrześcijańskiego, pomóż przyjąć i żyć Twoimi darami, pozwól „wypłynąć na głębię/ Łk5,4).”/ z AK w Polsce/.

Grażyna Kominek – prezes DIAK