KIERUNKI PRACY AK W POLSCE NA 2020.

KIERUNKI PRACY AKCJI
KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2020

Wielka tajemnica wiary
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

1.REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

Źródłem kierunków formacji członków Akcji Katolickiej jest „Program duszpasterski dla Kościoła
w Polsce na lata 2019-2022” z hasłem „Eucharystia daje życie”. W pierwszym roku będzie
obowiązywał temat:"Wielka tajemnica wiary”z mottem biblijnym: „*...+ abyście uwierzyli w Tego,
którego *Bóg+ posłał” (J 6,29). W drugim roku programu tematem będą słowa: „Zgromadzeni na
świętej wieczerzy”z mottem biblijnym: „*...+ Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32).
Tematem trzeciego roku programu będą słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa” z mottem: „ten, kto
mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57). Realizację wyznaczonego przez KEP programu
rozpoczynamy wraz z pierwszą niedzielą Adwentu.

Zadania członków Akcji Katolickiej
Propozycja programu duszpasterskiego Kościoła, zachęca nas członków Akcji Katolickiej a więc
ludzi podejmujących odpowiedzialność za nasze wspólnoty parafialne, do zainicjowania i czynnego
włączenia się w zaadoptowanie programu na potrzeby parafii. Odnowa oblicza lokalnej wspólnoty
wiernych doprowadzi do odnowy oblicza wspólnoty całego Kościoła i Ojczyzny. Włączmy się więc:
- w tworzenie parafialnych zespołów liturgicznych, zaangażowanych w celebrację Mszy św.,
szczególnie niedzielnych,
- dalsze rozwijanie posługi nadzwyczajnych szafarzy,
- w budzenie powinności dawania świadectwa w rodzinie i parafii o świętowaniu niedzieli, szczególnie
młodemu pokoleniu,
- świętowanie niedzieli w wymiarze religijnym i kulturalnym, poprzez utworzenie pozaliturgicznej
oferty parafialnej dla całej wspólnoty.

Formacja
W kolejnym roku naszej chrześcijańskiej wędrówki stajemy gotowi do współrealizacji wyznaczonego
na kolejne trzy lata programu, w którym szczególne światło wskazuje nam na Eucharystię. Pomogą
nam w tym opracowane pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki materiały formacyjne.
Pogłębioną formację podejmiemy również podczas kolejnych między diecezjalnych rekolekcji. Zachęcamy także
do podjęcia organizacji rekolekcyjnej formacji w DIAK-ach, które dotychczas tej formy nie
podejmowały. Proponujemy również, lekturę dokumentów Kościoła w tym encyklik: "Ecclesia de
Eucharistia" św. Jana Pawła II oraz adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI
„Sacramentum Caritatis”.

2.CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

Świętując 100 lecie niepodległości Polski
Nadal w Polsce podejmowane będą dalsze obchody z okazji 100 lecia
odzyskania niepodległości. Uchwały Sejmu RP w kolejnym roku tych obchodów
upamiętniają Bitwę Warszawską z 1920 roku w jej 100. Rocznicę Cudu nad Wisłą.
Ponadto Sejm RP ustanowił patronów roku 2020. Uhonorowani zostali: Św. Jan Paweł II -papież,
hetman Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden i Teodor Axentowicz.
W kontekście naszych społecznych inicjatyw zachęcamy do bliższego ukazania
tych postaci. Niech staną się inspiracją do planowanych konferencji i wystaw. Ukażmy
ich odwagę i zasługi dla Rzeczpospolitej Polskiej.

3.UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

90 rocznica powołania Akcji Katolickiej w Polsce
W roku 2020 przypada 90 rocznica powołania Akcji Katolickiej w Polsce.
W ślad za nauczaniem Papieża Piusa XI i wskazaniem istotnego zadania dla świeckich skupionych w Akcji Katolickiej,
24 listopada 1930 r. kard. August Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. Zredagowany przez
Prymasa Hlonda Statut 27 listopada 1930 r. zatwierdził Pius XI. Tym samym polski Statut Akcji Katolickiej uzyskał, obok statutu włoskiego, najwyższą sankcję prawną.
Zachęcamy by podczas tegorocznych Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, naszego Święta patronalnego zaakcentować w DIAK-ach tę rocznicę.
Włączmy się w modlitewne wsparcie procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda. Obchody krajowe 90 rocznicy powołania Akcji
Katolickiej w Polsce podejmiemy łącznie ze zbliżającą się XXV. rocznicą powołania odrodzonej Akcji Katolickiej przypadającą w maju 2021 roku.

Św. Jan Paweł II
Św. Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, a jego zdecydowane upominanie
się o prawo naszej Ojczyzny do wolności, jego obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego
najważniejszym z ojców niepodległości Polski.
Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, papieża Polaka
a od 2017 roku Patrona Akcji Katolickiej w Polsce - św. Jana Pawła II.
Zachęcamy do podjęcia szeregu inicjatyw wyrażających wdzięcznośd i hołd Wielkiemu Papieżowi.Sięgając do źródeł chrześcijaństwa
Papież uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta została Polska i Europa,
a które dziś próbuje się podważyć i zniszczyć. Niech nauczanie i wielkie dziedzictwo, które nam pozostawił będzie szczególnie dla nas, skupionych w Akcji Katolickiej
inspiracją do troski o umocnienie wielkiej tajemnicy wiary. Podążajmy nie tylko papieskimi trasami,ale nade wszystko wędrujmy z jego nauczaniem, mocą i wytrwaniem.
Nieustannie poprzez wstawiennictwo naszego Patrona, prośmy by wspierał Akcję Katolicką w Polsce.

Sł. Boży Kard. Stefan Wyszyński
W oczekiwaniu na zakończenie procesu beatyfikacyjnego Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego,Prymasa Tysiąclecia, zachęcamy do trwania na modlitwie w tej intencji oraz ciągłego odkrywania pozostawionego nauczania . Niech wzorem dla nas będzie jego odwaga i bezgraniczne zawierzenie Maryi.

PODSUMOWANIE
Prowadzenie działalności apostolskiej nie jest możliwe bez uwierzenia w Tego, Który realnie i prawdziwie jest obecny w Eucharystii. W prowadzajmy Chrystusa w samo centrum spraw ludzkich. Zjednoczeni w formacji, modlitwie i działaniu nie pozwalajmy na postępującą sekularyzację. Mocą płynącą z Eucharystii dawajmy z odwagą świadectwo wiary i stanowczy opór atakom kierowanym na Kościół.

Króluj nam Chryste!

W imieniu Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

† Mirosław Milewski - Krajowy Asystent Kościelny
Urszula Furtak - Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Warszawa, 19 października 2019r.