Kierunki działania Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej na rok 2013

Temat roku:

Być solą ziemi. Akcja Katolicka w służbie Kościoła.Systematyczne studiowanie materiałów formacyjnych przeznaczonych na rok liturgiczny 2012/2013 i wykorzystanie ich wskazań w działalności praktycznej. Zapoznawanie się z materiałami Synodu Krakowskiego i wykorzystanie ich w działalności praktycznej.

Liturgia i modlitwa

 1. Rekolekcje, dni skupienia : DIAK, POAK – REJONOWE przynajmniej raz w roku.
 2. Systematyczna praca nad sobą, modlitwa, kontemplacja, adoracja Najświętszego Sakramentu, a także lektura duchowo ubogacająca i systematyczne przystępowanie do sakramentu pojednania.
 3. Systematyczny rachunek sumienia, który pomoże ocenić przestrzeganie Bożych przykazań w codziennych obowiązkach, w pracy, w podejmowaniu życiowych decyzji.
 4. Oprawa liturgiczna przynajmniej jednej Mszy Świętej niedzielnej, przynajmniej raz w miesiącu.
 5. Objęcie stałą modlitwą wszystkich kapłanów, w szczególności Asystentów Kościelnych Akcji Katolickiej.
 6. Udział w krajowej pielgrzymce na Jasną Górę przedstawicieli wszystkich Parafialnych Oddziałów AK, a także motywowanie i wspieranie finansowe członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, umożliwiające im udział w naszej pielgrzymce.
 7. Udział w pielgrzymce członków i sympatyków Akcji Katolickiej organizowanej przez DIAK.
 8. Organizowanie spotkań modlitewnych oraz adoracji Najświętszego Sakramentu.
 9. Czynny udział w obchodach Dnia papieskiego (Pielgrzymka Różańcowa).
 10. Krucjata różańcowa w intencji Ojczyzny.
 11. Czynne i modlitewne włączenie się w obchody Roku Wiary.

Problematyka społeczna

 1. Organizowanie spotkań formacyjnych, które ukierunkują członków Akcji Katolickiej na praktyczne działania służące drugiemu człowiekowi.
 2. Rozpoznawanie problemów we własnym środowisku, wymagających mobilizacji sił społeczności lokalnej i podejmowanie zadań zmierzających do ich rozwiązywania.
 3. Koordynacja przez DIAK charytatywnych działań podejmowanych przez Parafialne Oddziały AK.
 4. Kształtowanie wrażliwości społecznej na potrzeby ludzi wymagających naszej bezpośredniej pomocy.
 5. Czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i oświatowym swojego środowiska.
 6. Wspieranie polityków wywodzących się ze środowisk katolickich, w szczególności członków AK oraz stawianie im wymagań, aby w swych działaniach służyli Bogu i Ojczyźnie.
 7. Podejmowanie działań zmierzających do utrwalania i pogłębiania wiedzy na temat prawa moralnego głoszonego przez Kościół.
 8. Popieranie programów społecznych zmierzających do zachowania porządku społecznego opartego na zasadzie sprawiedliwości i miłości.
 9. Przełamywanie apatii i poczucia niemożności w życiu społecznym.

Zagadnienia organizacyjne

 1. Bardziej dynamiczny rozwój struktur Akcji Katolickiej poprzez powoływanie kolejnych Parafialnych Oddziałów oraz pobudzanie do aktywności już istniejących.
 2. Utrzymywanie stałego kontaktu Diecezjalnego Instytutu z Parafialnymi Oddziałami. W szczególności, wizytowanie POAK przez członków Zarządu DIAK, udzielanie wyjaśnień i wszelkiej pomocy koniecznej do sprawnego funkcjonowania stowarzyszenia.
 3. Utrzymywanie stałego kontaktu z Instytutem Krajowym, zgłaszanie propozycji uwag i pytań, dotyczących funkcjonowania stowarzyszenia, a także przekazywanie informacji o wszelkich trudnościach z jakimi boryka się Diecezjalny Instytut,
 4. Zaangażowanie w organizację Dnia Papieskiego.
 5. Podejmowanie działań zmierzających do integracji parafian, aby parafia była rzeczywiście wspólnotą wspólnot.
 6. Podejmowanie działań wychowawczych wśród młodzieży, ukazujących wartość życia wspólnotowego w Akcji Katolickiej oraz Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.
 7. Propagowanie idei AK w środkach masowego przekazu.
 8. Zwiększenie dyscypliny finansowej w zakresie ściągalności składek członkowskich.
 9. Terminowe przekazywanie rocznych sprawozdań do DIAK.

Formacja

Zgodnie z powyższymi zaleceniami i zaleceniami Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej będącego w załączeniu. (Strona internetowa KIAK).